Op een mooie samenwerking

Algemene voorwaarden

Je leest hieronder onze algemene voorwaarden, waar we de tijd nemen om onze samenwerking voor optimale resultaten nader uitleggen. Wil je gewoon graag weten waar je aan toe bent, lees ze dan even door en laat het weten als er vragen ontstaan via onderstaande knoppen.

Algemene voorwaarden Rootsteps

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 88003892 met BTW nummer NL004521495B58.

Artikel 1: definities

1.1 “Klant”: iedere rechtspersoon of persoon, of zijn / haar vertegenwoordiger (s), agent (en), rechtsopvolger (s) en begunstigden, die een overeenkomst is aange

gaan of die een overeenkomst wil aangaan met Rootsteps .

1.2 “Opdrachtnemer”: Rootsteps, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 88003892.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, overeenkomsten, leveringen en overige werkzaamheden die door of namens opdrachtnemer worden verricht.

2.2 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Opdrachtnemer derden inschakelt voor de uitvoering van die overeenkomst.

2.3 De algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing op een met opdrachtnemer aangegane overeenkomst.

2.4 Indien een bepaling uit de overeenkomst of de algemene voorwaarden nietig is, is de gehele overeenkomst niet ongeldig. Opdrachtnemer is in dat geval gerechtigd deze bepaling te vervangen door een bepaling die de bedoeling van de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert, mits dit voor de opdrachtgever niet onredelijk bezwarend is.

Artikel 3: Aanbiedingen en aanvaarding

3.1 Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij Opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk anders heeft bedongen.

3.2 Alle aanbiedingen vervallen 14 dagen nadat deze aan de opdrachtgever zijn medegedeeld, tenzij anders vermeld. Opdrachtnemer is pas aan het aanbod gebonden indien de aanvaarding daarvan door de wederpartij schriftelijk (per brief of e-mail) binnen 14 dagen wordt bevestigd. Indien de oplevering na 14 dagen plaatsvindt, is opdrachtnemer gerechtigd de doorlooptijd of bedragen te wijzigen. De in de aanbiedingen (en offertes) genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3.3 Alle door opdrachtnemer verstrekte specificaties met betrekking tot aantallen, opties en prijzen zijn met grote zorg opgesteld. Opdrachtnemer kan afwijkingen niet uitsluiten en geeft hieromtrent dan ook geen garanties.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat de opdrachtgever het aanbod van de opdrachtnemer bevestigt. Dit dient te gebeuren binnen 14 dagen nadat het bod is gedaan. Bij overschrijding van deze termijn is opdrachtnemer gerechtigd de bedragen of doorlooptijd te wijzigen.

Artikel 5: Extra werk

5.1 Opdrachtnemer verricht werkzaamheden op basis van een vooraf overeengekomen vast honorarium of prijsafspraak. Wijzigingen in het projectvoorstel of offerte op verzoek van opdrachtgever en na vaststelling van de prijs kunnen leiden tot een prijsaanpassing door opdrachtnemer. Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor om geen wijzigingen en / of correcties door te voeren.

5.2 Opdrachtnemer is gerechtigd extra toevoegingen, hardware, testen, bijeenkomsten en / of optredens die plaatsvinden op verzoek van opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 6: Uitvoering

6.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer zal zich inspannen de werkzaamheden naar behoren uit te voeren. Opdrachtnemer kan echter niet garanderen dat de werkzaamheden altijd het door de opdrachtgever gewenste resultaat zullen bereiken.

6.2 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden uit te besteden aan externe partijen.

6.3 Opdrachtgever is verplicht alle gegevens die nodig zijn om de overeenkomst tijdig uit te voeren aan opdrachtnemer te verstrekken. De noodzaak van gegevens wordt vermeld in een verzoek van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever om deze gegevens te verstrekken of vloeit voort uit de aard van de gegevens waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie. Indien Opdrachtnemer de informatie niet tijdig ontvangt, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of definitief te beëindigen. Een vertraging veroorzaakt door het niet tijdig aanleveren van informatie door opdrachtgever brengt kosten met zich mee die door opdrachtnemer aan opdrachtgever worden gefactureerd volgens de reguliere tarieven van opdrachtnemer.

6.4 Opdrachtgever zorgt ervoor dat het materiaal dat openbaar wordt gemaakt niet in strijd is met de Nederlandse wet- en regelgeving en de Nederlandse Reclame Code en geen inbreuk maakt op rechten van derden. De informatie, teksten en afbeeldingen die door de klant worden verstrekt, moeten de intellectuele eigendomsrechten respecteren. Opdrachtnemer kan volgens opdrachtnemer de overeenkomst of opdracht weigeren of beëindigen indien het materiaal niet aan deze eisen voldoet.

6.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, is opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en de factuur daarvoor heeft betaald.

Artikel 7: Oplevering

7.1 Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden gedurende de looptijd van de overeenkomst een termijn is overeengekomen, is deze periode slechts een indicatieve termijn en nimmer een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2 Indien opdrachtnemer verwacht dat een bepaalde termijn niet zal worden gehaald, stelt hij opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Artikel 8: Wijziging

8.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor de kwaliteit van het resultaat noodzakelijk is om de verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.

8.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is het mogelijk dat hierdoor de opleveringstermijn wordt verlengd, waardoor het project vertraging oploopt. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

8.3 Indien de wijzigingen van of aanvullingen op de overeenkomst financiële en / of kwaliteitsgerelateerde consequenties hebben, is opdrachtnemer gerechtigd de kosten hiervan bij opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtnemer zal opdrachtgever hierover vooraf informeren.

8.4 Een wijziging of aanvulling van de overeenkomst kan leiden tot aanpassing van de vooraf overeengekomen tarieven. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever informeren over het effect op het honorarium indien de wijzigingen worden doorgevoerd.

Artikel 9: Honoraria

9.1 Alle prijzen en geschatte kosten zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

9.2 Indien geen vast honorarium is overeengekomen, wordt het honorarium vastgesteld op basis van bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer geldend in de periode dat de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

9.3 Bij opdrachten die meer dan drie maanden in beslag nemen, worden de verrichte werkzaamheden of geleverde diensten maandelijks in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

9.4 Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de opgave of totstandkoming van de overeenkomst geldende factoren, waaronder onder meer lonen, sociale en fiscale lasten, premies, verzekeringspremies etc. Indien er wijzigingen zijn in deze of andere prijsbepalende factoren Na de opgave of totstandkoming van de overeenkomst en voordat de dienstverlening is voltooid of vóór de levering, is opdrachtnemer gerechtigd de door hem gehanteerde prijzen aan te passen en opdrachtgever te factureren, indien ten minste 3 maanden zijn verstreken na de ingangsdatum van de overeenkomst.

9.5 Bij opdrachten waarbij is overeengekomen dat opdrachtgever gebruik maakt van een product of dienst van opdrachtnemer onder een abonnement of licentie, wordt het gebruik hiervan maandelijks in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10: Vertrouwelijkheid

10.1 Partijen hebben de plicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, concepten, formats of ideeën die in het kader van de overeenkomst van elkaar of een andere bron zijn verkregen, ongeacht of dit schriftelijk of mondeling is verstrekt en ongeacht van wie dit afkomstig is. ontvangen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien de wederpartij heeft aangegeven dat dit het geval is of dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Concepten, formaten en ideeën worden altijd als vertrouwelijk beschouwd.

10.2 Het is Opdrachtnemer toegestaan ​​de naam en het logo van Opdrachtgever als referentie op te geven en als zodanig kenbaar te maken.

10.3 De (persoons) gegevens die via de site van Contractant aan Contractant worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

10.4 Opdrachtgever geeft toestemming aan Opdrachtnemer om zijn persoonsgegevens op te nemen in het register van persoonsgegevens van Opdrachtnemer welke nodig zijn voor de administratie ervan. Deze registratie van persoonsgegevens omvat zowel account- als verkeersinformatie en is alleen toegankelijk voor Contractant en wordt niet verstrekt aan derden, tenzij Contractant hiertoe verplicht is op grond van wetgeving of een rechterlijke uitspraak.

Artikel 11: Exclusiviteit

11.1 Opdrachtgever zal voor het uitvoeren van de overeenkomst geen gebruik maken van andere partijen. Opdrachtnemer krijgt daarom bij het aangaan van de overeenkomst het exclusieve recht om de opdracht uit te voeren.

Artikel 12: Intellectuele eigendomsrechten

12.1 De auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle door Opdrachtnemer geleverde diensten en ontwikkelde zaken berusten bij Opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever is hiervan op de hoogte en zal geen inbreuk maken op deze rechten.

12.2 Alle door Opdrachtnemer verstrekte informatie, zoals (digitale) rapporten, concepten, data, checklists, adviezen, formaten, ontwerpen, schetsen, software, applicaties etc. zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan ​​van Opdrachtnemer ontvangen informatie in welke vorm dan ook openbaar te maken en / of te verveelvoudigen, daaronder begrepen het verkopen, bewerken, beschikbaar stellen, verspreiden en (al dan niet na bewerking) integreren in netwerken, tenzij een dergelijke openbaarmaking en / of reproductie is toegestaan. schriftelijk door Opdrachtnemer en / of dergelijke openbaarmaking en / of reproductie vloeit voort uit de aard of het doel van de overeenkomst met Opdrachtnemer.

12.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de door de verrichte werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, mits daarbij geen vertrouwelijke informatie van opdrachtgever aan derden wordt medegedeeld.

12.4 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de openbaarmaking en / of reproductie van de door of namens de opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte teksten, afbeeldingen of andere informatie.

12.5 Indien opdrachtgever handelt in strijd met lid 1 en / of lid 2 van dit artikel, is opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van driemaal het voor die overeenkomst bedongen bedrag, onverminderd het recht van Rootsteps op schadevergoeding.

Artikel 13: Contractduur en beëindiging

13.1 Een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

13.2 Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.

13.3 Na de duur van de overeenkomst voor een bepaalde periode wordt de contractperiode stilzwijgend verlengd met dezelfde periode als de opdrachtgever de overeenkomst niet schriftelijk heeft opgezegd of geen opzegtermijn van twee (2) maanden in acht heeft genomen.

13.4 Opdrachtnemer kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met schriftelijke kennisgeving beëindigen indien Opdrachtgever (al dan niet voorlopig) surséance van betaling wordt verleend, indien het faillissement van Opdrachtgever is aangevraagd of indien zijn / haar bedrijf wordt geliquideerd of beëindigd anders dan met het oog op wederopbouw of fusie van bedrijven. Opdrachtnemer is wegens opzegging om deze redenen nimmer tot enige schadevergoeding gehouden. Indien opdrachtgever bij beëindiging van de overeenkomst reeds prestatie heeft ontvangen, worden deze prestatie en de betreffende betalingsverplichting niet ongedaan gemaakt, tenzij opdrachtnemer ter zake van die prestatie in verzuim is. Bedragen die door Opdrachtnemer zijn gefactureerd voor zaken die voorafgaand aan de beëindiging bij de uitvoering van de overeenkomst zijn geleverd of verricht, zijn volledig opeisbaar met inachtneming van het bepaalde in de laatste volzin en worden direct opeisbaar op het moment van de beëindiging.

13.5 Indien Opdrachtgever een overeenkomst, nadat deze tot stand is gekomen, om welke reden dan ook wil annuleren en Opdrachtnemer met deze opzegging heeft ingestemd, is Opdrachtgever 75% van de orderprijs (exclusief BTW) aan annuleringskosten verschuldigd, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om volledige vergoeding van schade, inclusief gederfde inkomsten.

Artikel 14: Betaling

14.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op de door opdrachtnemer aan te geven wijze, in de gefactureerde valuta, zonder enige korting of verrekening. Opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding of opschorting. De op de acceptgiro ​​/ bankafschrift van opdrachtnemer aangegeven valutadag is bepalend en wordt daarom als betaaldag aangemerkt.

14.2 Connectiviteits- en beheerovereenkomsten alsmede overige abonnementen worden zoals overeengekomen vooraf per maand, per kwartaal of per jaar gefactureerd.

14.3 Onderhoudscontracten en licenties worden vooraf gefactureerd per maand, per kwartaal of per jaar.

14.4 Opdrachtgever is zonder aanmaning in verzuim na het verstrijken van de laatste betalingstermijn van 14 dagen na het verstrijken van de factuurdatum. Opdrachtgever is vanaf die datum in verzuim en is over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt vanaf het moment van het verzuim.

14.5 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling worden de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar.

14.6 De op de factuur vermelde bedragen worden geacht door opdrachtgever te zijn goedgekeurd, tenzij opdrachtgever binnen 5 dagen na factuurdatum schriftelijk bezwaar maakt.

14.7 Alle redelijke kosten, gemaakt ter verkrijging van een buitengerechtelijke schikking of schikking in rechte, komen voor rekening van opdrachtgever indien opdrachtgever in verzuim is met één of meer van zijn verplichtingen. Opdrachtnemer is gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 250, - exclusief BTW, onverminderd zijn recht om de volledige incassokosten op opdrachtgever te vorderen.

14.8 Opdrachtnemer is gerechtigd producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en / of het gebruik van producten en diensten te beperken indien Opdrachtgever een verplichting jegens Opdrachtnemer niet nakomt, nadat Opdrachtgever hierop is gewezen en Opdrachtnemer een sommatiebrief heeft gestuurd. , of indien Opdrachtgever deze algemene leveringsvoorwaarden overtreedt. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit redelijkerwijs niet van Opdrachtnemer gevergd kan worden. Tijdens deze sluiting blijft de verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen bestaan. De producten en diensten worden weer ter beschikking gesteld nadat opdrachtgever binnen de door opdrachtnemer gestelde termijn aan zijn verplichting heeft voldaan en het bedrag van € 100, - excl. Btw voor het weer ter beschikking stellen van de producten en diensten is voldaan.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

15.1 Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enige schade die Opdrachtgever of enige derde lijdt als gevolg van een tekortkoming door Opdrachtnemer of diens werknemers of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, uitdrukkelijk niet inbegrepen een opzettelijke handelen of grove schuld van door opdrachtnemer ingeschakelde derden.

15.2 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade veroorzaakt door: a) fouten in door Opdrachtnemer aangeleverde adviezen, materialen en / of geautomatiseerde bestanden; b) gegevens en rapportages en door opdrachtgever aan te leveren gegevens niet (meer) beschikbaar zijn. c) door afbeeldingen, teksten, afbeeldingen of andere gegevens verstrekt door Opdrachtgever en / of onrechtmatig gebruik daarvan door Opdrachtgever; d) voor de inhoud van advertenties of publicaties van andere klanten of auteurs of derden in dezelfde of een andere editie, sectie en / of elders in de elektronische dienst, die het doel van de publicatie bedoeld door de klant zou kunnen schaden; e) door een storing van de elektronische diensten van opdrachtnemer en van derden, zoals aanbieders, netwerkoperatoren of andere telecommunicatienetwerken, en een schending van de verplichtingen van de leveranciers van opdrachtnemer. f) een defecte en / of trage en / of niet werkende en / of technisch defecte internetverbinding van Opdrachtgever; g) niet-nakoming door Opdrachtgever van de verplichtingen, garanties of verklaringen genoemd in de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.

15.3 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor door Opdrachtgever geleden schade (met inachtneming van de voorgaande leden), dan is deze aansprakelijkheid steeds beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Aansprakelijkheid voor elke vorm van gevolgschade, waaronder gederfde winst, bedrijfsstagnatie, reputatieschade of gederfde winst, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

15.4 Elke klacht met betrekking tot de (niet) uitvoering van enige opdracht dient duidelijk door opdrachtgever te worden gespecificeerd en dient binnen 14 dagen na het ontstaan ​​of bekend worden schriftelijk bij opdrachtnemer te worden ingediend. Claims of schade die niet binnen deze termijn zijn gemeld, worden niet in behandeling genomen en / of vergoed. In ieder geval vervalt de verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen van Opdrachtgever op Opdrachtnemer door verloop van één jaar, ingaande op de dag dat de betreffende verplichting uit de overeenkomst opeisbaar wordt en / of de gebeurtenis die schade heeft veroorzaakt heeft plaatsgevonden.

15.5 Opdrachtnemer adviseert naar beste weten. De aannemer aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor verstrekte adviezen. Een verstrekte advisering ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichting om onderzoek te doen naar de geschiktheid van de te leveren zaken en / of te verrichten diensten voor het beoogde doel.

15.6 Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid met betrekking tot de werking en eventuele (gevolg) schade tevens uit indien opdrachtgever of een derde wijzigingen aanbrengt in de door opdrachtnemer ontwikkelde software of geleverde hardware.

15.7 De aansprakelijkheid van Rootsteps zal nooit hoger zijn dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Rootsteps uitkeert.

15.8 Voorwaarde voor het ontstaan ​​van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan ​​daarvan schriftelijk bij Rootsteps meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding jegens Rootsteps vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan ​​van de vordering.

15.9 Rootsteps is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hulppersonen als bedoeld in artikel 6:76 BW.

Artikel 16: Overmacht

16.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene leveringsvoorwaarden naast hetgeen in de wet en jurisprudentie is bepaald, verstaan ​​alle van buiten komende oorzaken, voorzien en onvoorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed heeft, maar waardoor Opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: staking, buitensporige ziekteverzuim van personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij door Opdrachtnemer ingeschakelde externe partijen, het niet beschikken over voldoende informatie of het verstrekken van onjuiste informatie (ter beoordeling van Opdrachtnemer), of het ontbreken van voldoende medewerking van de opdrachtgever.

16.2 In geval van overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) als ontbonden te beschouwen en / of de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding aan de opdrachtgever gehouden te zijn. Opdrachtnemer is in dat geval verplicht Opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

16.3 Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds gepresteerde en / of te verrichten gedeelte separaat te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen alsof er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17: Overdracht, wijzigingen en aanvullingen van de overeenkomst

17.1 Geen der partijen is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst over te dragen zonder schriftelijke toestemming van de andere partij. Wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Artikel 18: Ontwikkeling van software en applicaties

18.1 Indien bij het sluiten van de overeenkomst geen specificaties of een ontwerp van de te ontwikkelen programmatuur en applicaties aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, zullen partijen in overleg en schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke wijze dit zal plaatsvinden. Opdrachtnemer zal de programmatuur met zorg ontwikkelen op basis van de door opdrachtgever aan te leveren gegevens. Opdrachtgever zorgt voor de juistheid, volledigheid en consistentie van deze informatie. Indien partijen het gebruik van een ontwikkelmethode zijn overeengekomen die zich kenmerkt doordat het ontwerp en / of de ontwikkeling van onderdelen van de programmatuur onderhevig is aan een bij de uitvoering van de overeenkomst vast te stellen nadere prioritering, vindt deze prioritering plaats. in overleg tussen partijen.

18.2 Opdrachtnemer is gerechtigd, maar niet verplicht, de door hem verstrekte gegevens, specificaties of ontwerpen op juistheid, volledigheid of consistentie te onderzoeken en kan bij constatering van tekortkomingen de overeengekomen werkzaamheden opschorten totdat opdrachtgever dit heeft opgelost.

18.3 Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd de programmatuur in zijn eigen bedrijf of organisatie te gebruiken. De broncode van de programmatuur en de technische documentatie die bij de ontwikkeling van de programmatuur is ontstaan, kunnen aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, in welk geval opdrachtgever gerechtigd is wijzigingen in deze programmatuur aan te brengen. In het geval Opdrachtnemer in rechte kan worden verplicht de broncode en / of technische documentatie aan Opdrachtgever te verstrekken, is Opdrachtnemer gerechtigd hiervoor een redelijke vergoeding in rekening te brengen.

18.4 Het gebruikersrecht van applicaties en software is niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan ​​om software en dragers van deze software te verkopen, leasen, in sublicentie te geven, te vervreemden of hier een beperkt recht op te vestigen of deze op enigerlei wijze of voor welk doel dan ook aan derden ter beschikking te stellen of aan een derde partij toegang (al dan niet op afstand) tot de programmatuur dan wel een derde als host te laten optreden, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever gebruikt. Opdrachtgever zal de programmatuur niet wijzigen, anders dan in het kader van het herstellen van fouten. Opdrachtgever zal de programmatuur niet gebruiken in het kader van gegevensverwerking ten behoeve van derden ("time-sharing"). De broncode van de software en de technische documentatie die met de ontwikkeling van de software is gemaakt, worden niet aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, ook niet als de opdrachtgever hiervoor wil betalen. Opdrachtgever erkent dat de broncode vertrouwelijk is en dat deze handelsgeheimen van Opdrachtnemer bevat.

18.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens die worden opgeslagen.

Artikel 19: Toepasselijk recht

19.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20: Vindplaats van deze algemene voorwaarden

20.1 Deze voorwaarden zijn tevens te downloaden op de website van Rootsteps: rootsteps.nl